Haber Duyuru EtkinlikManşet Yanı

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması

Kararın amacı; şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemek olarak belirlendi.

İlgili destek programından; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları faydalanabilecek.

Tekno-Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi:

Teknoloji hizmet ürünleri üreten, şirketlerin Bakanlık tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşları vasıtası ile ihracata hazırlanmaları ve proje kapsamında hedeflenen ülke/ülkelere ihracat yapabilmeleri amacı ile iki yıl süre ile desteklenebilecek. İlgili desteğe başvuruda bulunmak isteyen iş birliği kuruluşlarının, en az sekiz katılımcı firma ile projelerini ilgili bakanlığa sunmaları gerekiyor. Destek kapsamında;

  • Şirketlere sağlanacak mentörlük hizmeti,
  • Eğitim ve Danışmanlık hizmeti,
  • Pazarlama, reklam ve tanıtım hizmetleri,
  • Test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat ve diğer ekipmanların kiralama giderleri,

proje süresince %70 oranında ve proje başına 4.800.000 TL’ye kadar desteklenebilecek.

Yurt Dışı Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Tescil ve Koruma Desteği:

Şirketlerin yurtiçinde almış oldukları Ürün/Hizmet/Marka/Patent/Fikri Mülkiyet Haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik olarak ortaya çıkan giderler 5 yıl süre ile %60 oranında yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Belgelendirme Desteği:

Şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen sertifika, akreditasyon ve test işlemlerine ilişkin giderler 5 yıl süre ile %60 oranında yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurtdışı Arama Desteği:

Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere şirket ve platformlardan gerçekleştireceği çalışmalar %60 oranında 5 yıl süre ile yıllık 300.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Hizmet Pazarlamaya Yönelik E-Ticaret Site ve Platformlar İle Uluslararası Kuruluşlara Bireysel Üyelik Desteği:

Şirket ve iş birliği kuruluşlarının hizmet ürünlerini pazarlamaya yönelik ve bakanlık tarafından onaylanan e-ticaret sitesi ve platformlarına ilişkin yapılan giderler 5 yıl süre ile %60 oranında ve platform başına 48.000 TL olarak destelenecek.

Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun Geliştirme Desteği:

Şirketler tarafından yabancı dilde geliştirilen Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen aynı anda beş personelin aylık brüt ücretleri 5 yıl süre ile %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 300.000 TL’ye kadar desteklenecek. Destek almak isteyen firmaların destek başvuru süresinden en az bir yıl önce kurulması gerekmekte.

Kiralama Desteği:

Şirketlerin yabancı dilde Yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık platformu geliştirme süreçlerinde kiralayacakları test merkezi, simülatör, endüstriyel robotik teçhizat giderleri 5 yıl süre ile %50 oranında ve 600.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Şirketlerin satın alma veya kiralama yolu ile alacakları yazılım lisansları %60 oranında 5 yıl süre ile yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Pazara Giriş Desteği:

Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışına pazarlanmasına yönelik yerelleştirme, dijital dosya hazırlama, çoğaltma, barındırma, sanal gerçeklik entegrasyonu, yabancı dile çevirme giderleri 5 yıl süre ile %50 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenecek.

HİSER (Hizmet sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması) Projesi Desteği:

Bir süredir kapalı olan HİSER Projesi başvuruları da 5447 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile açılarak yürürlüğe girdi.

Karar ile Bakanlıkça uygun görülen hizmet sektörlerinde ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin iş birliği kuruluşları öncülüğünde kümelenme mantığı ile ihracata yönlendirilmeleri sağlanacak.

Destek kapsamında iş birliği kuruluşları olan kümelenmeler aşağıda yer alan konu başlıklarına ilişkin destekler 3 yıl boyunca sağlanmış olacak.

  • İhtiyaç analizi,
  • Eğitim ve danışmanlık
  • Pazarlama, reklam ve tanıtım giderleri,
  • İki personel istihdamı,
  • Yazılım, test, simülatör, robotik teçhizat ekipman giderleri,

%75 oranında proje bazında 4.800.000 TL’ye kadar desteklenecek.


MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Marka ve Turquality Desteği hakkında daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.


Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Programı Hakkında Karar Ön Bilgi

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması

20 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31815

Karar Sayısı: 5447

Ekli “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 449 uncu maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: İhracatçı birliklerini,

c) Bireysel katılım: İşbirliği kuruluşları ve şirketlerin yurt dışında ya da yurt içinde fiziki ve/veya sanal ortamda düzenlenen Bakanlıkça belirlenecek fuar, kongre, konferans, seminer, festival gibi etkinliklere bireysel katılımlarını,

ç) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroom ve Bakanlıkça uygun görülen diğer birimleri,

d) E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı: Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun [öö1] teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların [öö2] oluşturulmasına yönelik olarak yürütülen programı,

e) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Genelgeyi,

f) Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi: İşbirliği kuruluşlarınca şirketlerin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak kümelenme anlayışıyla ortak ihtiyaç ortak fırsat ortak faaliyet mantığıyla yürütülen; amacı, kapsamı ve süresi ile bütçesi belirlenmiş İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

g) İş Alındı ve İş Uzatma Belgeleri: Şirketlerin yurt dışında akdettikleri hizmet sözleşmeleri kapsamında Genelgede tanımlanan hizmet işleri için düzenlenen belgeleri,

ğ) İşbirliği kuruluşu: İhracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölge/ihtisas serbest bölgeleri, üniversiteleri, teknoloji merkezlerini, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), sektör birlikleri, dernekleri ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından belirlenen kamu/özel diğer kurul, kurum ve kuruluşları ve bunların kurduğu şirketleri,

Karar yazısının tamamını okumak için bu linki tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.